Algemene Voorwaarden (voor cart)

Algemene voorwaarden Print je Feestje

Inhoudsopgave:
1) Artikel 1 – Identiteit ondernemer
2) Artikel 2 – Toepasselijkheid
3) Artikel 3 – Het aanbod
4) Artikel 4 – De overeenkomst
5) Artikel 5 – Herroepingsrecht
6) Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
7) Artikel 7 – Prijzen
8) Artikel 8 – Betaling
9) Artikel 9 – Conformiteit en garantie
10) Artikel 10 – Levering en uitvoering
11) Artikel 11 – Klachtenregeling
12) Artikel 12 – Geschillen
13) Artikel 13 – Aansprakelijkheid
14) Artikel 14 – Overmacht
15) Artikel 15 – Copyright
16) Artikel 16 – Privacybeleid

 

Artikel 1 Identiteit ondernemer

Print je Feestje staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, onder nummer 60089652.
Correspondentieadres:
Print je Feestje
Doddendaal 25
7339 KA Ugchelen
Tel: 06-27012858
Email: info@printjefeestje.nl

Website: www.printjefeestje.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten en of diensten van Print je Feestje. De meest recente algemene voorwaarden worden beschikbaar gesteld via de website van Print je Feestje. Door het plaatsen van een bestelling ofwel via de website ofwel op een andere wijze gaat men automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden. Print je Feestje behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 – Het aanbod

1) Print je Feestje probeert de omschrijving en afbeeldingen van de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Er dient echter rekening te worden gehouden met geringe kleurverschillen van de afgebeelde producten.
2) Producten van Print je Feestje zijn handgemaakt.
3) Het is niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Print je Feestje niet.

Artikel 4 – De overeenkomst

1) De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht en na ontvangst van de betaling, ervan uitgaande dat de bestelde artikelen daadwerkelijk op voorraad zijn. Print je Feestje behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om eigen motiverende redenen te weigeren of op een later tijdstip uit te voeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan deelt Print je Feestje dit zo snel mogelijk mede.
2) Wij streven ernaar om fysieke producten binnen 1 a 3 werkdagen ter verzending aan te bieden. Mocht na plaatsing van de bestelling blijken dat de bestelling niet of niet geheel geleverd kan worden binnen deze termijn dan krijgt de klant hier tijdig bericht over en heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. De afgegeven leveringstermijn is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Wij streven ernaar om digitale producten na ontvangst van de betaling direct ter download aan te bieden of binnen 24 uur (op werkdagen) via de mail aan te bieden. Bestanden die door ons persoonlijk gepersonaliseerd worden hebben een langere levertijd. Mocht na bestelling blijken dat de automatische download niet mogelijk is dan dient er zo snel mogelijk contact gezocht te worden met Print je Feestje. De leveringstermijn van digitale bestanden is indiciatief en geldt nimmer als fatale termijn.
3) Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen dan zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.
4) Digitale producten zijn alleen voor persoonlijk gebruik. Deze mogen niet worden gedeeld met anderen, worden gekopieerd, of doorgestuurd.
5) Digitale producten mogen zonder specifieke toestemming van Print je Feestje nimmer gebruikt worden bij commerciële activiteiten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Digitale producten:

1) In navolging van de Europese wetgeving op digitale producten geld er voor digitaal verkregen producten geen recht op retour. Het retour sturen van digitale bestanden heeft dus geen effect op eventuele restitutie.
2) Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen dan zal Print je Feestje zorg dragen voor de juiste bestanden.

Fysieke producten:

1) Bij aflevering van de bestelling, dient de klant direct te controleren of hetgeen de klant ontvangt overeenkomt met de orderbevestiging. Ook dient de klant te controleren of het product compleet en onbeschadigd is. Bij onvolkomenheden dient de klant dit direct na ontvangst van de artikelen schriftelijk kenbaar te maken aan Print je Feestje.
2) Artikelen die zijn aangeschaft in de webwinkel kunnen zonder opgaaf van reden geretourneerd worden. Indien de klant de overeenkomst of een gedeelte daarvan wenst te ontbinden dan dient de klant dit binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk te melden bij Print je Feestje. Hiervoor kan een email gestuurd worden met daarin de volgende gegevens: om welk ordernummer en artikel het gaat, de datum van bestelling en naam en adresgegevens van de klant.  De artikelen dienen zo snel mogelijk, doch binnen 14 kalenderdagen na de schriftelijk melding te worden geretourneerd o.v.v. naam en ordernummer.
3) De kosten van en het risico voor het retour zenden komen voor rekening van de klant.
4) Retourneren is alleen mogelijk indien zowel de artikelen als de verpakking in originele en onbeschadigde staat zijn. De producten dienen ongebruikt te zijn.
5) Niet of (onvoldoende) gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen. Print je Feestje adviseert de klant om gebruik te maken van track & trace verzending van PostNL. Hierdoor ontstaan geen geschillen tussen verzender en ontvanger en kan het pakket altijd getraceerd worden.
6) Print je Feestje behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds gebruikt is of wanneer het artikel ten gevolge van gebruik en/of retourzending is beschadigd.
7) Tevens behoudt Print je Feestje zich het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de herroeping niet binnen de termijn van 14 kalenderdagen schriftelijk gemeld is door de klant of dat de artikelen niet binnen 14 kalenderdagen na de melding van herroeping ontvangen zijn door Print je Feestje. In dit geval worden de retour gezonden producten automatisch eigendom van Print je Feestje.
8) Na ontvangst van de retourzending stort Print je Feestje het aankoopbedrag zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen retour op de bankrekening van de klant.
9) Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Print je Feestje op haar kosten zorg dragen voor het verzenden van de juiste artikelen

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

1) Bij producten die digitaal verkregen zijn is het herroepingsrecht niet van toepassing. Tevens vallen afgeprijsde artikelen niet onder het herroepingsrecht.
2) Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht gelden alle beperkingen zoals genoemd onder artikel 5, Herroepingsrecht

Artikel 7 – Prijzen

1) De op de website vermelde prijzen zijn in euro`s inclusief BTW en exclusief verzendkosten (tenzij in de advertentie nadrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen) en gelden zolang de voorraad strekt.
2) De verzendkosten bestaan uit een vast bedrag voor zowel brievenbuspost als pakketpost en zijn opgebouwd uit verzendkosten, administratiekosten en verpakkingsmateriaal. De verzendkosten staan vermeld op de website en zullen tijdens het bestelproces berekend worden. Bij levering buiten Nederland dienen de kosten voor verzenden aangevraagd te worden. Deze worden doorberekend aan de klant. Voor digitale producten gelden geen verzendkosten. Administratiekosten zijn reeds verwerkt in de verkoopprijzen.
3) De op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, om welke reden dan ook. Indien de bestelling reeds geplaatst is, dan zijn de eventuele prijswijzigingen niet van toepassing op die bestelling tenzij het om een foutieve vermelding van de prijs ging.
4) Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven periode. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Bij aanbiedingen dient het gehele orderbedrag binnen 7 werkdagen na aflopen van de actie op rekening te staan van Print je Feestje anders vervalt de aanbieding.
5) Om gebruik te maken van een kortingsbon of kortingscode, dient deze altijd direct bij de bestelling te worden ingegeven. Er worden geen kortingen achteraf verrekend. Kortingscodes gelden alleen voor de aangegeven producten in de advertentie en kunnen niet bij andere producten worden gebruikt. Bij het retourneren van een product dat verkregen is met een kortingsbon of kortingscode zal de actiekorting vervallen en worden eventuele niet geretourneerde (gratis) artikelen voor de normale verkoopprijs in rekening gebracht.
6) Print je Feestje is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele typ- en/of programmeerfouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend

Artikel 8 – Betaling

1) Na een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling kan geschieden door middel van Ideal, door middel van vooraf overmaken via een bankoverschrijving of door contante betaling bij afhalen.
2) Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van de creditering van de bankrekening van Print je Feestje.
3) Wanneer de betaling niet binnen 7 dagen na de bestelling is voldaan zal de bestelling worden geannuleerd.
4) Wanneer de klant een nog niet verzonden bestelling wenst te annuleren dan wordt het aankoopbedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort op het rekeningnummer dat de klant heeft opgegeven tijdens de bestelling. Er kunnen in dit geval 1,50 euro administratie- en transactiekosten in rekening worden gebracht.
5) Elke bestelling wordt pas geleverd na volledige betaling van de order. Een uitzondering hierop kan zijn de fysieke producten. Achteraf betalen geschied altijd in vooraf overleg met Print je Feestje.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

Print je Feestje staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

1) Print je Feestje zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2) Als plaats van levering geldt het (email) adres dat de klant aan Print je Feestje kenbaar heeft gemaakt tijdens de totstandkoming van de overeenkomst. Print je Feestje is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven (email) adres.
3) Bij aflevering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4) Print je Feestje zal de artikelen (indien voorradig) binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van het gehele orderbedrag ter verzending aanbieden bij PostNL. Digitale producten zijn direct te downloaden of worden op werkdagen binnen 24 uur via de mail toegestuurd. Gepersonaliseerde producten kunnen een langere levertermijn hebben. Genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
5) Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo snel mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval (zolang het product nog niet is ontvangen) het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6) In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Print je Feestje het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7) Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Print je Feestje zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit wordt voor levering kenbaar gemaakt.
8) Print je Feestje is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van beschadiging, diefstal, verlies of te laat leveren van een bestelling. Indien de klant het pakket wenst te laten verzekeren is dat voor rekening van de klant.
9) Indien gewenst kan de klant zelf kiezen voor voor pakketpost met verzendbewijs ipv brievenbuspost. Hiervoor kan een aparte opmerking geplaatst worden tijdens het bestelproces. De extra verzendkosten komen in dit geval voor rekening van de klant

Artikel 11 – Klachtenregeling

1) Bij aflevering van het door de klant bestelde, dient de klant direct te controleren of hetgeen de klant ontvangt overeenkomt met de orderbevestiging. Ook dient de klant te controleren of het product compleet en onbeschadigd is. Bij onvolkomenheden dient de klant dit direct doch uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk kenbaar te maken aan Print je Feestje.
2) Klachten over de producten, de kwaliteit of de uitvoering moeten binnen 2 dagen na constatering volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Print je Feestje.
3) De verzendkosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. De kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
4) Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord en er wordt naar gestreefd de klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Print je Feestje binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5) Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling

Artikel 12 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Print je Feestje en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1) Print je Feestje kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van het functioneren of verkeerd gebruik van de door Print je Feestje verkochte producten. De producten dienen onder toezicht van een volwassene gebruikt te worden. De door Print je Feestje verkochte producten zijn niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Indien de fabrikant een oudere leeftijdsindicatie aanhoudt dan staat dit vermeld op de verpakking van het product. Print je Feestje gaat er verder van uit dat de klant zelf goed beoordeelt of de materialen/producten geschikt zijn voor de kinderen door wie ze gebruikt worden.
2) De Inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Print je Feestje op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Print je Feestje kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Print je Feestje is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
3) Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.
4) Print je Feestje aanvaard geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of gebruik van deze website, het verlies van gegevens, downloaden of gebruik van bestanden/software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
5) Print je Feestje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat na te late levering van een bestelling

Artikel 14 – Overmacht

1) Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Print je Feestje in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Print je Feestje gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2) Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Print je Feestje kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening kom

Artikel 15 – Copyright en gebruik digitale producten

1)Alle foto’s, afbeeldingen en teksten op de website zijn eigendom van Print je Feestje. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Print je Feestje zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook.
2) Voor de digitale producten maakt Print je Feestje gebruik van gekochte afbeeldingen (clip-art) van derden onder licentie. Het copyright van deze clip-art ligt bij de copyrighthouders. Voor al het overige ligt het copyright bij Print je Feestje.
3) Digitaal verkregen producten zijn alleen voor persoonlijk gebruik en mogen niet doorgegeven of doorgestuurd worden aan derden.
4) Digitaal verkregen producten mogen op geen enkele manier worden gebruikt in websites, worden ge-upload of ter download worden aangeboden op internet.
5) Onderdelen van producten mogen niet gebruikt worden in eigen ontwerpen.
6) Het is niet toegestaan digitale producten van Print je Feestje te gebruiken bij commerciële doeleinden op wat voor manier dan ook. De geprinte versies en kant en klaar producten gemaakt met onze bestanden vallen hier ook onder.

Artikel 16 – Privacybeleid

Zie voor het volledige privacybeleid de privacystatement op de website Printjefeestje.nl.

1) Toestemming: door gebruik te maken van de website en diensten van printjefeestje.nl wordt akkoord gegaan met het privacybeleid van Print je Feestje en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

2) Persoonsgegevens: wanneer er een bestelling wordt geplaatst bij Print je Feestje dienen er een aantal persoonsgegevens opgegeven te worden. Deze gegevens zijn benodigd voor de afhandeling van de bestelling en om te voldoen aan de wet- en regelgeving. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Print je Feestje zal persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden. In het geval dit noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van de bestelling zullen slechts de benodigde gegevens gedeeld worden met derden. 

3) Overige registratie van persoonsgegevens: Nieuwsbrieven worden alleen verstuurd met toestemming van de klant. Hiervoor worden voornaam, achternaam en emailadres geregistreerd. De klant kan ten allen tijde zich uitschrijven voor de nieuwsbrieven. Print je feestje kan klanten benaderen (via email) voor klantonderzoek om met deze ervaringen de producten en dienstverlening te verbeteren.

4) Beveiligde website: de website van Print je Feestje maakt gebruik van een beveiligde SLL verbinding.  Transactiegegevens worden hierdoor versleuteld verzonden. 

6) Bewaren persoonlijke gegevens: persoonlijke gegevens verstrekt ten behoeve van het verwerken van bestellingen worden bewaard zolang nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen op gebied van wet- en regelgeving. Nieuwsbrief-aanmeldingen blijven bewaard totdat de klant zich hier zelf voor afmeldt.

7) Recht op inzage / Persoonsgegevens wijzigen / klachten: wanneer de klant zijn eigen gegevens wilt inzien of wilt wijzigen dan kan er contact worden opgenomen met Print je Feestje. Persoonlijke gegevens gekoppeld aan een bestelling kunnen alleen verwijderd worden als dit binnen de reguliere wet- en regelgeving valt. Klachten op het gebied van privacywetgeving kunnen ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.